Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden mini camping ‘Buiten aan de Baak’ te Steenbergen Artikel 1: Definities
De ondernemer: Aan de Baak B.V.
De huurder: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake de recreatieve huur van een ingerichte safaritent(en) en/of een ingerichte pipowagen en/of vergaderruimte alle voor bepaalde tijd op het terrein van mini camping ‘Buiten aan de Baak’ aan de Kruislandsedijk 34 te Steenbergen (Noord-Brabant). De medehuurders zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de huurder en/of medehuurders.
Accommodatie: de ingerichte safaritent(en) en/of een ingerichte pipowagen en/of vergaderruimte op het terrein van mini camping ‘Buiten aan de Baak’, inclusief eventuele andere gehuurde goederen die tussen de huurder en de ondernemer voor recreatieve huur is c.q. zijn overeengekomen.
De overeenkomst: de afspraak tussen de huurder en de ondernemer aangaande het recht van recreatieve huur van de accommodatie inclusief eventuele gehuurde goederen, tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.
Informatie: mondelinge, schriftelijke en/of elektronische gegevens over het gebruik van de accommodatie en de voorzieningen en de regels van Mini camping Buiten aan de Baak.
Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de huurder vóór de ingangsdatum van het verblijf.
Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per e-mail.
Huisregels: de huisregels voor het gebruik van de accomodatie, het terrein en de voorzieningen zijn op schrift gesteld en bevinden zich in de safaritenten, pipowagen en vergaderruimte.
Huisdieren: huisdieren zijn op de accommodatie niet toegestaan.
Artikel 2: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.
Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen
De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de huurder worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld wijziging van BTW en toeristenbelasting). Artikel 4: Betaling
1. De huurder dient de betaling bij zijn boeking op de voorschreven wijze van de intermediair of (bij rechtstreekse boeking) op de wijze zoals door de ondernemer aangegeven (per bank/Maestro of contant) in euro’s te voldoen.
2a. Indien langer dan zes weken voor aankomstdatum is geboekt en de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
2b. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de huurder niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de huurder overeenkomstig artikel 6 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, verplicht de huurder zich om vóór het betrekken van de accommodatie het overeengekomen bedrag volledig te betalen, bij gebreke waarvan de ondernemer gerechtigd is de huurder de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. Indien de huurder de overeenkomst wenst te verlengen zal de huurder vóór ingang van de verlenging de betaling voor de verlengingsperiode aan de ondernemer voldaan hebben.

5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 5: Aankomst en vertrek en verwerking persoonsgegevens
1. De huurder is verplicht om aan de ondernemer inzage te geven in een geldig identiteitsbewijs, waarbij de ondernemer enkele gegevens overeenkomstig de Wet AVG mag noteren, zoals

 • –  naam huurder,

 • –  geslacht huurder (m/v),

 • –  woonplaats huurder,

 • –  type identiteitsbewijs van huurder (paspoort, rijbewijs, ID-kaart)

 • –  nummer identiteitsbewijs van huurder,

 • –  dag van aankomst,

 • –  dag van vertrek.

  Deze gegevens worden door de ondernemer slechts gebruikt voor administratieve doeleinden gedurende de duur van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.
  2. Bij aankomst op de minicamping, op de eerste dag van de overeenkomst, dient/dienen de huurder, de medehuurder(s) en de derde(n) zich tussen 15.00 uur en 21.00 uur te melden bij de ondernemer. Bij vertrek van de minicamping, op de laatste dag van de overeenkomst, dient/dienen de huurder, de medehuurder(s) en de derde(n) zich vóór 11.00 uur te melden bij de ondernemer.
  3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de hierboven genoemde tijden, dient de aankomst gemeld te worden op de eerstvolgende dag vóór 11.00 uur. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de genoemde tijd dient het vertrek aangekondigd te worden op de aan de vertrek dag voorafgaande dag.

  Artikel 6: Latere komst en voortijdig vertrek

  De huurder is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.
  Artikel 7: Annulering
  1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de huurder een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt bij;

  – annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs.
  – annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
  – annulering binnen 2 maanden tot 1 week voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs – annulering binnen 1 week tot de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
  2. Bij annulering wordt de huurder in ieder geval 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien door bemiddeling van de huurder de accommodatie door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.
  Artikel 8: Gebruik door derden
  Gebruik door derden van de accommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
  Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming
  De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  – indien de huurder, medehuurder(s) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet.
  – indien de huurder, medehuurder(s) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige huurders bezorgt, of de goede sfeer op

of in de directe omgeving van de camping bederft.
– indien de huurder, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van accommodatie in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
– Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het terrein.
Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de huurder bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging.
Na opzegging dient de huurder ervoor te zorgen dat zijn accommodatie is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 1 (één) uur.
Indien de huurder nalaat zijn accommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd deze te ontruimen, waarbij de opruim- en schoonmaakkosten van huurder gevorderd zullen worden.
De huurder heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 10: Ontruiming
Als de overeenkomst is beëindigd, moet de huurder , uiterlijk om 11.00 uur ‘ s morgens op de laatste dag van de overeengekomen periode, de accommodatie volledig opgeruimd opleveren.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor zover andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 2.500.000,- euro per gebeurtenis. De ondernemer is hiervoor verzekerd.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De huurder is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de medehuurder(s) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de huurder, de medehuurder(s) en/of derden kan worden toegerekend.
5. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere huurders, passende maatregelen te nemen.
Artikel 12: Klachten
1. Een klacht van een huurder wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend.
Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de huurder.
2. De ondernemer zal de klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de huurder hier niet tevreden mee zijn dan kan hij zich wenden tot de bevoegde Nederlandse rechter.r

Vraag offerte aan

Maak hier een eerste opzet van je bijeenkomst, na de aanvraag nemen we contact met je op om de aanvraag samen te bekijken.